Politica de prelucrare date cu caracter personal

POLITICA  DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL– PPD

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal prin intermediul site-ulu www.srh.org.ro (în continuare ,,site-ul web’’), în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare ,,GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare ,,PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”), respectiv, care sunt datele pe care le prelucrăm, care este temeiul în baza căruia le prelucrăm și ce facem cu ele atunci când intrați într-o relație juridică cu societatea noastră (inclusiv, fără limitare, când vizitați acest site web).

PPD explică practicile SOCIETĂȚII ROMÂNE DE HEMATOLOGIE, (în continuare ,,SRH’’), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către SRH.

Vă asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de SRH se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, în vigoare, în țara noastră.

OPERATORUL DE DATE

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HEMATOLOGIE cu sediul social în București, Șoseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, având Cod fiscal 8270794.

Personale vizate au posibilitatea de a ni se adresa în orice moment, în mod direct, cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizând datele de contact de mai jos:

E-mail: secretariat@hemato.ro

Adresă de corespondență: Soseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, Bucuresti, Romania

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Pentru a vă ajuta să identificați cu precizie datele cu caracter personal pe care vi le prelucrăm este necesar ca în prealabil să definim două concepte de bază din acest domeniu.

Astfel, “Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră̆) sau indirect (de exemplu datele pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Pornind de la aceste două definiții datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului web sunt următoarele:

 • date de identificare, precum: nume, prenume, CUIM, CNP;
 • date de contact, precum: adresă de e-mail;
 • alte date necesare pentru derularea activității noastre. În anumite cazuri specifice, putem prelucra, cu informarea dumneavoastră prealabilă și alte informații necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activității noastre sau a interesului legitim al societății.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Prelucrăm date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul solicitării în acest sens a SRH.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări din partea SRH.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. În scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță – Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Astfel, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferita pe site-ul web. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al SRH de a asigura funcționarea corecta a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 1. În scopul administrării și întreținerii acestui site web, care implică stocarea cookie-urilor așa cum sunt descrise în Politica de cookie – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) și f) din GDPR.

Astfel:

 • Cookies pentru website-ul
 1. În scopul rezolvării solicitărilor, întrebărilor sau reclamațiilor dumneavoastră – Conform art. 6 alin. 1 literele a) și b) sau / și f) din GDPR.

În acest scop, vom prelucra date cu caracter personal, precum numele și prenumele și datele de contact, pe care ni le furnizați în secțiunea corespunzătoare de ,,Formular de contact’’ a site-ului web, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care SRH colaborează și / sau altor terți furnizori de servicii ai SRH.

De asemenea, este posibil ca SRH să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dumneavoastră a unei legături cu SRH, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea SRH în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dumneavoastră și SRH, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a SRH.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

SRH va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dumneavoastră, dar nu mai mult de 6 luni de la ultima corespondență trimisă;
 1. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre definite în conformitate cu reglementările legale în vigoare). În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 6 luni de la ultima interacțiune cu dumneavoastră. Daca vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 1. În cazul în care datele dumneavoastră au fost prelucrate ca urmare a unui interes legitim la SRH păstrăm datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii interesului nostru legitim dar nu mai mult de 6 luni de la prima interacțiune cu dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SRH le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 1. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 1. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstram datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesam. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
 • exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică SRH) să verifice corectitudinea datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • SRH nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea SRH în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează̆ din baza noastră̆ de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează̆ pe consimțământul dumneavoastră̆ sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 1. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 1. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează̆ legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de SRH.
 1. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Puteți să faceți acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 1. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SRH se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

PROCESAREA ORICĂROR ALTE DATE PE CARE NI LE FURNIZAȚI

SRH va folosi informațiile pe care le furnizați, prin transmitere directă sau indirectă sau prin aducerea la cunoștința publicului, în format electronic sau material, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră sau de a vă contacta, de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente desfășurate în legătură cu activitatea SRH, doar atunci când avem consimțământul dumneavoastră expres.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal în modalitățile descrise mai sus înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a SRH.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră este posibil ca, în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care SRH colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai SRH.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către SRH vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru SRH de a proceda în acest mod.

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, SRH poate comunica aceste date către terți, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, etc;
 • orice partener de afaceri, sponsor;
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

Nu transferăm date dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor măsuri de protecție adecvate.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea ne impune acest lucru.
 2. Atunci când considerăm că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

SRH a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SRH, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SRH sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment și fiind necesar să verificați periodic această politică. Utilizarea dumneavoastră ulterioară a site-ului web după ce postăm orice modificări cu privire la PPD va reprezenta consimțământul dumneavoastră explicit de a respecta și de a fi legat de condițiile impuse prin politica de confidențialitate astfel modificată.

Orice modificări la prezenta politică vă vor fi aduse la cunoștință prin plasarea unei notificări proeminente pe site-ul nostru web.

Termenii PPD se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră vă rugăm să ne contactați accesând următoarele date de contact:

E-mail: secretariat@hemato.ro

Adresă de corespondență: Soseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, Bucuresti, Romania.